Skip to main content Skip to search

Ochrana osobních údajů

Ochranu osobních údajů považujeme za velmi důležitou.  Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou, a následně s nimi bude naloženo podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR). Vždy budete plně informování o tom, jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a jaká jsou Vaše práva.

Rozsah a účel zpracování poskytnutých osobních údajů

Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu vyplněných kontaktních údajů a údajů uvedených v profesním životopise (dále jen osobní údaje) dáváte souhlas společnosti HB Job s.r.o., se sídlem Rumjancevova 696/3, 460 01 Liberec 1, IČ: 069 42 148 (dále jen Správce nebo společnost) k jejich zpracování, kterým je:

  • uložení v personální databázi Společnosti,
  • automatizované vyhledávání v personálních databázích,
  • poskytování klientům, pro které Společnost vyhledává vhodné zaměstnance k obsazení požadovaných pracovních pozic.

Účelem zpracování osobních údajů je zejména dočasné přidělení zaměstnance nebo uchazeče o zaměstnání k výkonu práce u jiného zaměstnavatele nebo zprostředkování zaměstnání, či jiného obdobného pracovněprávního vztahu pro zaměstnance nebo uchazeče o zaměstnání.
Osobní údaje zaměstnance nebudou užívány k marketingovým účelům.

K osobním údajům zaměstnance nebo uchazeče o zaměstnání uloženým v personální databázi, budou mít přístup pouze pověření zaměstnanci naší společnosti, a to pouze k vyhledávání vhodných zaměstnanců nebo uchazečů o zaměstnání pro naše klienty.

V případě, že najdeme vhodné pracovní místo odpovídající Vašemu profilu, budeme uchazeče o zaměstnání kontaktovat a s jeho vědomím osobní údaje poskytneme určenému klientovi (možnému zaměstnavateli).

Zajištění personální databáze a další technická opatření k ochraně osobních údajů jsou zcela v souladu s příslušnými ustanoveními GDPR.

Doba, po kterou budou osobní údaje zpracovávány

Osobní údaje zaměstnance nebo uchazeče o zaměstnání budou uchovány a zpracovány v personální databázi pro případ dalšího zprostředkování zaměstnání až do té doby, kdy zaměstnanec nebo uchazeč o zaměstnání odvolá svůj souhlas s jejich zpracováním.

Odvolání Souhlasu

Zaměstnanec nebo uchazeč o zaměstnání je oprávněn svůj dobrovolný souhlas se zpracováním poskytnutých údajů kdykoliv odvolat.
Poté co bude zaměstnancem nebo uchazečem o zaměstnání souhlas odvolán, budou osobní údaje neprodleně z naší personální databáze vymazána.
Odvolání souhlasu podle předchozí věty nemá  samozřejmě vliv na zpracování osobních údajů po dobu, co byl tento souhlas udělen.

Práva subjektu osobních

V souladu s GDPR má zaměstnanec nebo uchazeč o zaměstnání jako subjekt osobních údajů právo na:

  • Přístup k osobním údajům a souvisejícím informacím mj. o rozsahu vedených osobních údajů, o způsobu jejich zpracování, o jejich příjemcích aj.
  • Opravu osobních údajů,
  • Výmaz osobních údajů,
  • Vznesení námitky proti zpracování osobních údajů,
  • Omezení zpracování,
  • Přenositelnost osobních.

Jestliže se zaměstnanec nebo uchazeč o zaměstnání domnívá, že jeho práva byla porušena, tak  má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Uplatnění práv

V souladu s článkem 37 GDPR je  jmenován pověřenec pro ochranu osobních údajů, na kterého se může zaměstnanec nebo uchazeč o zaměstnání  prostřednictvím e-mailové adresy poverenec@hbjob.cz obracet ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů, zejména pak s žádostí o odvolání Souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo žádostmi k uplatnění ostatních výše uvedených práv.